prompt day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt day

    * kinh tế

    ngày trả tiền