prompter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompter.

Từ điển Anh Việt

 • prompter

  /prompter/

  * danh từ

  người nhắc; (sân khấu) người nhắc vở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prompter

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bộ nhắc nhìn dọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prompter

  someone who assists a performer by providing the next words of a forgotten speech

  Synonyms: theater prompter

  a device that displays words for people to read

  Synonyms: autocue