prompt and echo type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt and echo type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt and echo type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt and echo type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt and echo type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu nhắc-phản hồi