prompt-critical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt-critical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt-critical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt-critical.

Từ điển Anh Việt

  • prompt-critical

    /prompt-critical/

    * tính từ

    (vật lý) tới hạn tức thời