prompt goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt goods

    * kinh tế

    hàng có sẵn