prompt reply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt reply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt reply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt reply.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt reply

    * kinh tế

    sự trả lời ngay trong chuyến thư hồi đáp