prompt cotton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompt cotton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompt cotton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompt cotton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prompt cotton

    * kinh tế

    bông (vải) bán giao hàng và trả tiền ngay