pro rata condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pro rata condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pro rata condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pro rata condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pro rata condition

    * kinh tế

    điều kiện theo tỉ lệ

    điều kiện theo tỉ lệ (trong hợp đồng bảo hiểm)

    điều kiện theo tỷ lệ