prolix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolix.

Từ điển Anh Việt

 • prolix

  /prolix/

  * tính từ

  dài dòng, dông dài; rườm rà

  a prolix speech: một bài diễn văn dài dòng

  a prolix author: một tác giả dông dài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prolix

  * kỹ thuật

  dài dòng

  rườm rà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prolix

  tediously prolonged or tending to speak or write at great length

  editing a prolix manuscript

  a prolix lecturer telling you more than you want to know

  Antonyms: concise