prolixly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolixly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolixly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolixly.

Từ điển Anh Việt

  • prolixly

    xem prolix