proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proof.

Từ điển Anh Việt

 • proof

  /proof/

  * danh từ

  chứng, chứng cớ, bằng chứng

  this requires no proof: việc này không cần phải có bằng chứng gì cả

  a clear (striking) proof: chứng cớ rõ ràng

  to give (show) proof of goodwill: chứng tỏ có thiện chí, biểu lộ, thiện chí

  sự chứng minh

  incapable of proof: không thể chứng minh được

  experimental proof: sự chứng minh bằng thực nghiệm

  sự thử, sự thử thách

  to put something to the proof: đem thử cái gì

  to put somebody to the proof: thử thách ai

  to be brought to the proof: bị đem ra thử thách

  sự thử súng, sự thử chất nổ; nơi thử súng, nơi thử chất nổ

  ống thử

  bản in thử

  tiêu chuẩn, nồng độ của rượu cất

  (Ê-cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan toà)

  (từ cổ,nghĩa cổ) tính không xuyên qua được, tính chịu đựng

  armour of proof: áo giáp đạn không xuyên qua được, áo giáp đâm không thủng

  the prouf of the pudding is in the eating

  (tục ngữ) có qua thử thách mới biết dở hay

  * tính từ

  không xuyên qua, không ngấm; chịu đựng được, chống được, tránh được

  against any kind of bullets: có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì bắn cũng không thủng

  * ngoại động từ

  làm cho không xuyên qua được; làm cho (vải...) không thấm nước

 • proof

  (phép) chứng minh

  p. by induction chứng minh bằng quy nạp

  formal p. chứng minh hình thức

  indirect p. (logic học) phép chứng gián tiếp

  irreducible p. (logic học) phép chứng minh không khả quy

  pure variable p. (logic học) chứng minh bằng các biến thuần tuý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • proof

  * kinh tế

  bản in thử

  bằng chứng

  chứng cứ

  chứng minh

  giấy tờ chứng thực

  mẫu thử

  nồng độ rượu

  sự khảo nghiệm

  sự thử

  sự thử nghiệm

  tài liệu làm bằng

  tính chịu được

  tính không thấm qua được

  tờ in thử

  văn kiện chứng minh

  * kỹ thuật

  ảnh in thử

  ảnh rửa thử

  bản bông

  bản dập trước

  bản in thử

  bản sao thử

  bằng chứng

  bít

  bít kín

  chứng minh

  không thấm

  kín

  sự chứng minh

  sự kiểm nghiệm

  sự kiểm tra

  sự thử

  sự thử nghiệm

  tẩm

  thấm ướt

  xảm

  xây dựng:

  không (xuyên) thấm

  trét chống thấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • proof

  any factual evidence that helps to establish the truth of something

  if you have any proof for what you say, now is the time to produce it

  Synonyms: cogent evidence

  a formal series of statements showing that if one thing is true something else necessarily follows from it

  a measure of alcoholic strength expressed as an integer twice the percentage of alcohol present (by volume)

  (printing) an impression made to check for errors

  Synonyms: test copy, trial impression

  a trial photographic print from a negative

  make or take a proof of, such as a photographic negative, an etching, or typeset

  knead to reach proper lightness

  proof dough

  activate by mixing with water and sometimes sugar or milk

  proof yeast

  make resistant (to harm)

  proof the materials against shrinking in the dryer

  (used in combination or as a suffix) able to withstand

  temptation-proof

  childproof locks

  Similar:

  validation: the act of validating; finding or testing the truth of something

  Synonyms: substantiation

  proofread: read for errors

  I should proofread my manuscripts