proof load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proof load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proof load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proof load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • proof load

  * kỹ thuật

  lô sao thử

  tải trọng thí nghiệm

  cơ khí & công trình:

  tải thử

  tải thử nghiệm

  tải trọng thử

  xây dựng:

  tải trọng cho phép tối đa (không gây biến dạng dư)

  tải trọng không nguy hiểm