proof-bend test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proof-bend test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proof-bend test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proof-bend test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proof-bend test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử uốn ngang (với mômen uốn đã cho)