proof-spirit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proof-spirit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proof-spirit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proof-spirit.

Từ điển Anh Việt

  • proof-spirit

    * danh từ

    tinh rượu tiêu chuẩn (ở Mỹ là 50 %, ở Anh là 57, 1 % dung lượng)