pressure feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure feed

    * kinh tế

    sự cập liệu bằng máy áp lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet