pressure well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure well

    * kỹ thuật

    giếng có áp

    hóa học & vật liệu:

    giếng áp lực