pressure unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure unit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đơn vị áp suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pressure unit

    a unit measuring force per unit area