pressure pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure pot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bình phụt