pressure pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure pile

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cọc chịu nén