pressure node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure node

    * kỹ thuật

    điểm nút áp lực