pressure dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure dome.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pressure dome

    a dome-shaped building that is pressurized

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).