pressure gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure gas

    * kỹ thuật

    khí nén