pressure drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure drive

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hút dầu cưỡng bức

    hút dầu dưới áp lực