pressure oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure oil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rầm chịu áp