pressure hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure hose

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống mềm cao áp