pressure cabin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure cabin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure cabin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure cabin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pressure cabin

    cabin consisting of the pressurized section of an aircraft or spacecraft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).