intermittent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent.

Từ điển Anh Việt

 • intermittent

  /,intə'mitənt/

  * tính từ

  thỉnh thoảng lại ngừng, lúc có lúc không, gián đoạn

  (y học) từng cơn, từng hồi

  chạy trục trặc (máy)

  lúc chảy lúc không, có nước theo vụ

 • intermittent

  đứt đoạn, gián đoạn rời rạc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intermittent

  * kỹ thuật

  đứt đoạn

  gián đoạn

  ngắt quãng

  rời rạc

  thất thường

  điện:

  làm việc gián đoạn

  xây dựng:

  thỉnh thoảng

  cơ khí & công trình:

  trục trặc (máy)

  từng đợt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intermittent

  stopping and starting at irregular intervals

  intermittent rain showers