intermittent irrigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent irrigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent irrigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent irrigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent irrigation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tưới từng đợt