intermittent wipers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent wipers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent wipers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent wipers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent wipers

    * kỹ thuật

    ô tô:

    gạt nước chạy gián đoạn