intermittent gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent gear

    * kỹ thuật

    bánh răng không đà