intermittent refrigeration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent refrigeration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent refrigeration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent refrigeration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent refrigeration

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    làm lạnh gián đoạn

    sự làm lạnh gián đoạn