intermittent parasite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent parasite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent parasite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent parasite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent parasite

    * kỹ thuật

    y học:

    ký sinh trùng giãn đoạn