intermittent failure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent failure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent failure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent failure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent failure

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự hư hỏng thất thường