intermittent grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittent grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittent grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittent grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittent grinding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nghiền không liên tục

    sự nghiền từng mẻ