intermittently mixing equipment bituminous mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermittently mixing equipment bituminous mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermittently mixing equipment bituminous mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermittently mixing equipment bituminous mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermittently mixing equipment bituminous mixture

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị trộn bitum từng mẻ