integrated utilization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated utilization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated utilization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated utilization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated utilization

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sử dụng tổng hợp