integrated hydrograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated hydrograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated hydrograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated hydrograph.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated hydrograph

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường dòng lũ tích phân