integrated tow-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated tow-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated tow-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated tow-boat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated tow-boat

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tàu kéo xà lan