integrated motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated motor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ điện liền (máy)