integrated grouping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated grouping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated grouping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated grouping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated grouping

    * kinh tế

    tập đoàn nhất thể hóa