integrated program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated program

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình tích hợp