integrated oil company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated oil company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated oil company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated oil company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated oil company

    * kinh tế

    công ty dầu khí tổng hợp