integrated data store (ids) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

integrated data store (ids) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm integrated data store (ids) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của integrated data store (ids).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • integrated data store (ids)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự lưu giữ dữ liệu tích hợp