indian hemp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian hemp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian hemp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian hemp.

Từ điển Anh Việt

  • indian hemp

    * danh từ

    cây gai dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet