indian giver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian giver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian giver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian giver.

Từ điển Anh Việt

  • indian giver

    /'indjən'givə/

    * danh từ

    (thông tục) người cho cái gì rồi lại đòi lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian giver

    an offensive term for someone who asks you to return a present he has given you