indian ocean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian ocean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian ocean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian ocean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian ocean

    the 3rd largest ocean; bounded by Africa on the west, Asia on the north, Australia on the east and merging with the Antarctic Ocean to the south

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).