indian club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian club.

Từ điển Anh Việt

  • indian club

    /'indjən'klʌb/

    * danh từ

    cái chuỳ (để tập thể dục)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian club

    a bottle-shaped club used in exercises