indian python nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian python nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian python giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian python.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian python

    very large python of southeast Asia

    Synonyms: Python molurus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).