indian summer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian summer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian summer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian summer.

Từ điển Anh Việt

  • indian summer

    /'indjən'sʌmə/

    * danh từ

    thu muộn

    những năm cuối cùng nhàn tản của cuộc đời

Từ điển Anh Anh - Wordnet