indian red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indian red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indian red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indian red.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indian red

    a red pigment composed in part from ferric oxide which is often used in paints and cosmetics

    a red soil containing ferric oxide; often used as a pigment

    a reddish-brown color resembling the red soil used as body paint by American Indians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).